Imagine Cup – fina?y konkursu informatycznego dla studentów

August 27, 2014 By

W ci?gu dwóch tygodni poznamy zwyci?zców konkursu Imagine Cup organizowanego przez firm? Microsoft. Jest to najwi?kszy na ?wiecie konkurs technologiczny dla studentów. W tym roku jego has?em przewodnim by?o: „Wyobra? sobie ?wiat, w którym technologia pomaga rozwi?za? najtrudniejsze problemy ludzko?ci”.

Kategorie w których rywalizuj? studenci to projektowanie oprogramowania (Software Design), projektowanie systemów wbudowanych (Embedded Development), projektowanie gier (Game Design), media cyfrowe (Digital Media) oraz technologie informatyczne (IT Challenge). Co istotne w konkursie oceniany jest nie tylko pomys? (problem) oraz projekt jego rozwi?zania ale tak?e sposób zbudowania aplikacji a tak?e szansa biznesowego powodzenia ca?ego przedsi?wzi?cia.

Konkurs Imagine Cup jest dwuetapowy – najpierw eliminacje krajowe (odby?y si? w kwietniu 2011), a nast?pnie fina?y ?wiatowe w Nowym Jorku (8-15 lipca 2011). Polsk? reprezentuje zespó? CodeRiders z ?odzi. ?odzianie b?d? rywalizowa? z dru?ynami m.in. z Algierii, Australii, Brazylii, Chin, Egiptu, Finlandii, Francji czy Nowej Zelandii – w sumie ponad 140 zespo?ów z ca?ego ?wiata b?dzie prezentowa?o swoje pomys?y na rozwi?zanie problemów ludzko?ci.

CodeRiders stworzyli aplikacj? pod nazw? LifeCircle+, której celem jest szybkie i bezpo?rednie kontaktowanie centrów krwiodawstwa z osobami, które mog? w danym momencie odda? krew. Wszystko z wykorzystaniem telefonu komórkowego oraz przy wsparciu portali spo?eczno?ciowych.

Dru?yna CodeRiders zosta?a zwerbowana na uczelni przez doktoranta Politechniki ?ódzkiej – Marcina Franc. – Pomy?la?em, ?e fajnie by?oby, aby dru?yna z Politechniki ?ódzkiej wygra?a Imagine Cup. Rozwiesi?em plakaty na uczelni z zaproszeniem do udzia?u w projekcie… i tak oto zebra?em zespó?.

Zespó? wspólnie wybiera? problem jakim chce si? zaj??. Jak przyznaj? – ich pomys?y ewoluowa?y przed ostatecznym zdefiniowaniem problemu. Zanim przyst?pili jednak do projektowania oprogramowania sprawdzili dok?adnie motywy oddawania krwi, oraz porównali to z profilem osób które korzystaj? z nowych technologii (smartfony, telefony z systemem operacyjnym).

CodeRaiders zaprojektowali i stworzyli aplikacj? dedykowan? honorowym dawcom krwi! Ich program, pod nazw? LifeCircle+ ma szans? by? pierwszym, skutecznie dzia?aj?cym systemem w Polsce, który pozwoli kontaktowa? si? centrom krwiodawstwa z dawcami.

G?ównym zadaniem systemu LifeCircle+ jest zniwelowanie braków krwi w centrach krwiodawstwa, zapewnienie jej odpowiedniej ilo?ci i szybko?ci dostarczenia w nag?ych wypadkach oraz promocj? idei krwiodawstwa w najpopularniejszych mediach spo?eczno?ciowych – mówi Marcin Franc mentor zespo?u CodeRaiders.

Projekt zak?ada, ?e dawcy krwi zainstaluj? na swoich telefonach aplikacj?, poprzez któr? b?d? mogli by? b?yskawicznie powiadamiani o brakach krwi i indywidualnie zapraszani do Centrum Krwiodawstwa w sytuacji, gdy to ich krew jest potrzebna. Aby ca?o?? by?a atrakcyjna – mo?liwa jest integracja informacji zawartych na LifeCircle+ z profilem na portalu spo?eczno?ciowym (np. Facebook). Aplikacja dodatkowo b?dzie pozwala?a zaznaczy?, czy dana osoba jest aktualnie jest chora, przyjmuje leki czy np. wyjecha?a z kraju – wtedy automatycznie nie b?dzie otrzymywa? alertu z pro?b? o oddanie krwi. Podobnie w sytuacji, gdy niedawno odda?a krew lub jej sk?adniki (osocze, krwinki), program b?dzie pami?ta?, aby nie wysy?a? wtedy informacji o brakach w banku krwi.

Aplikacja jest gotowa do wdro?enia, jednak nie jest jeszcze dost?pna dla u?ytkowników. Jedyne ograniczenia obecnie to problemy formalne no i finanse – mówi Marcin. Fundusze s? niezb?dne na serwery, które b?d? obs?ugiwa? ca?y system. CodeRaiders prowadzi rozmowy ze sponsorami, po to aby ca?y system dla dawców by? bezp?atny. – Dodatkowo planujemy wsparcie dla wi?kszo?ci platform komórkowych, co zajmi? nam troch? czasu. Ale dzi?ki temu program b?dzie móg? by? ?atwo wdro?ony nie tylko na terenie województwa ?ódzkiego, ale ca?ej Polski a nawet ?wiata – dodaje mentor.

Inne, wybrane programy stworzone w ramach konkursu:

Swoj? nagrod? w konkursie Imagine Cup mog? przyzna? tak?e internauci – g?osuj?c na stronie organizatora konkursu. G?osowanie trwa do 11 lipca 2011 roku.